Spørgsmål og svar

Tinglysningsret og pantrettigheder er lovområder, som ikke er en del af skrotningsbekendtgørelsen og det område vi administrerer. Vi anerkender dog at der kan opstå situationer, hvor bilejeren disponerer i strid med 3. mands (pant- eller udlægshavers) ret. Derfor anbefaler vi, at der tages kontakt til en inkassoadvokat, for at få et juridisk bindende svar for den konkrete situation. 

Målet med ordningen er at opfordre ejere af udtjente biler til at foretage en miljørigtig skrotning af disse.

Derved skal det undgås, at gamle biler belaster miljøet, idet man sikrer, at de farlige væsker og lignende, som er i en bil, vil blive behandlet miljøforsvarligt hos de af Miljøstyrelsen godkendte miljøbehandlere.

For biler indleveret til ophug efter 1. januar 2017, udgør skrotningsgodtgørelsen kr. 2.200,-.

For biler indleveret til ophug inden 1. januar 2017, udgør skrotningsgodtgørelsen kr. 1.500,-.

Autoophuggeren har dog ret til at fratrække prisen for miljøbehandling og skrotning.

Når bilen afleveres hos ophuggeren, udsteder de en skrotningsattest.

Attesten skal underskrives af ophuggeren og af bilens ejer.

Hovedreglen er, at en skrotningsattest skal underskrives af den sidst registrerede ejer, før der kan udbetales skrotningsgodtgørelse.

Når skrotningsattesten er udfyldt, indsendes attesten og dokumentationen for afmeldingen til Miljøordning for Biler (se bagsiden af attesten).

Som hovedregel udbetales godtgørelsen til den sidst registrerede ejer. Der kan dog efter anmodning ydes godtgørelse til en ikke registreret ejer, såfremt:

  1. Den sidst registrerede ejer er afgået ved døden, og en bobestyrer kan fremvise skifteretsattest samt underskrive skrotningsattesten.
  2. Den sidst registrerede ejer har givet fuldmagt til en anden person til at indlevere sin bil til skrotning - og i den forbindelse lade fuldmagtshaver underskrive       skrotningsattesten.
  3. Den sidst registrerede ejer, som følge af alvorlig fysisk eller psykisk sygdom, ikke er i stand til at tage stilling til skrotning af bilen samt underskrive skrotningsattesten, mod at en af de nærmeste pårørende skriftligt erklærer dette samt underskriver skrotningsattesten.
  4. Bilen er solgt som brugtbil og ikke indregistreret af køber. Miljøstyrelsen kan efter anmodning dispensere fra hovedreglen, og køber skal dokumentere, at der gør sig særlige forhold gældende, f.eks. at bilen var købt eller taget i bytte med henblik på istandsættelse, men hvor det efterfølgende måtte konstateres, at bilen var i for dårlig stand til at det har kunnet betale sig at reparere denne.
  5. Der ydes endvidere godtgørelse til politi og kommuner, som efter retsmæssig fjernelse eller konfiskation indleverer en udtjent bil til ophugning.
  6. Såfremt et forsikringsselskab ved konstatering af totalskade overtager en bil, indtræder forsikringsselskabet i ejerens krav på godtgørelse efter gældende bekendtgørelse. Ved udbetaling af totalskadeerstatning, skat godtgørelsesbeløbet oplyses over for bilejeren.

Kontakt SKAT for nærmere information om afmelding.

Eller klik på link: www.skat.dk

Nedenfor er opstillet forskellige situationer, hvor en bil skrottes. De forskellige situationer kræver forskellige dokumentation:

Registreret ejer

Står du på registreringsattesten som ejer, er du registret ejer, og har ret til at skrotte din egen bil. Følgende dokumentation skal indsendes sammen med skrotningsattesten:

Dødsfald

Er bilejeren afgået ved døden, kan bobestyrer underskrive skrotningsattesten, hvis de fremviser en skifteretsattest. Følgende dokumentation skal indsendes sammen med skrotningsattesten:

• Kopi af skifteretsattesten

Alvorlig sygdom

Ved alvorlig sygdom kan nærmeste pårørende underskrive og vedlægge en erklæring om, at den sidst registrerede ejer ikke er i stand til at tage stilling til skrotningen af bilen samt underskrive skrotningsattesten.


• Erklæring om at registreret ejer er for syg til at underskrive skrotningsattesten

 

Fuldmagt

Den sidst registrerede ejer af en bil, kan give fuldmagt til en tredje part til at indlevere sin bil til skrotning og i den forbindelse lade fuldmagtshaver underskrive skrotningsattesten. Fuldmagten skal vedlægges skrotningsattesten.


Fuldmagt fra registreret ejer
 

Dispensation

Hvis bilen er solgt og ikke indregistreret af køber, kan køber underskrive skrotningsattesten, hvis der gælder særlige forhold. Det kan f. eks. være, hvis bilen er købt eller taget i bytte med henblik på istandsættelse, men at det efterfølgende viser sig, at bilen var i for dårlig stand til, at det har kunnet betale sig at reparere denne.

I disse tilfælde vurderer Miljøstyrelsen, om der kan dispenseres for kravet om, at det er den sidst registrerede ejer, der skal underskrive. Køber skal dokumentere det særlige forhold, der gør sig gældende i den konkrete sag.

Følgende dokumentation skal indsendes:
• Skrotningsattest
• Ansøgning om dispensation

Nedenfor findes link til dispensationsansøgning for hhv erhverv og privatØnsker bilejeren skrotningsgodtgørelsen udbetalt til tredjemand, f. eks. en bilforhandler, udfyldes pkt. 3 på skrotningsattesten ”Anmodning om udbetaling af godtgørelse” med navn og adresse på beløbsmodtageren samt reg. nr. og bankkontonummer.

 Endvidere udfyldes transporterklæringen på bagsiden af skrotningsattesten og underskrives af bilejeren, som derved erklærer sig indforstået med, at godtgørelsen udbetales til tredjemand.

Henvend dig til dit forsikringsselskab.

På forsiden af denne hjemmeside findes en henvisning til 'Sådan får du ophugget din bil'. Her beskrives de forskellige situationer, hvor en bil skrottes. De forskellige situationer kræver forskellig dokumentation.

Gå hertil for yderligere information.

For biler afmeldt før 1. juli 2000 udbetales ikke godtgørelse.

Politi og kommuner, som efter retmæssig fjernelse eller konfiskation, har indleveret en bil til en registreret autoophugger efter 30. juni 2002 kan få udbetalt godtgørelse, hvis bilen er afmeldt efter 30. juni 2000.

Udbetalingen af godtgørelse forudsætter at der er fremsendt en gyldig skrotningsattest med oplysninger om registreringsnummer og stelnummer, samt dokumentation for hvornår bilen er afmeldt.

I stedet for bilejerens underskrift påtegnes skrotningsattesten med stempel og underskrift af pågældende myndighed.

Brændte biler skal også afleveres til en registreret ophugger, og der kan udbetales godtgørelse.

Private
 Skatteministeriet har i forbindelse med høringen af lovforslaget i 1999 oplyst, at godtgørelse, der udbetales til private, ikke er skattepligtig indkomst. Udgifter til årlige miljøbidrag og til selve skrotningen kan ikke fradrages.

Erhvervsdrivende
 For erhvervsdrivende er godtgørelsen skattepligtig som afståelsessum for bilen. Dette modsvares af, at den løbende udgift til miljøbidraget og udgiften til skrotningen kan fradrages efter reglerne i statsskattelovens §6a.

Hvis du selv har været seneste registrerede ejer af bilen, vil du lovligt kunne afmontere de dele du ønsker at genbruge.

Ejeren af en udtjent bil har pligt til at aflevere bilen til affaldsbehandling hos en registreret ophugger. En skrotmoden bil må derfor ikke overdrages til andre en

Selv en ny bil ender en dag som miljøbelastende affald. Der er derfor valgt et solidarisk princip om, at alle som ejer en bil i dens levetid, skal bidrage til en miljømæssig forsvarlig bortskaffelse, så regningen ikke ender hos den sidste ejer.

Kommunen har som tilsynsmyndighed mulighed for at gribe ind, hvis der er risiko for forurening. De fleste klager over bilvrag, der henstår på private ejendomme er dog begrundet i at de skæmmer.

Ja, der er intet i bekendtgørelsen til hinder herfor. Begrundelse: Hvis ikke det var muligt, vil bilejere, forhandlere m.v. blive pålagt øgede omkostninger til forsikring og vægtafgift, fordi en brugt bil, der ikke er i brug skulle være registreret. To ud af tre biler, der afmeldes, er brugte biler, der senere genregistreres.


Bryder din bil sammen i udlandet, og kan det ikke betale sig at få den repareret eller transporteret hjem, kan du lade den skrotte hos en autoriseret autoophugger i det pågældende land. Du skal anmode autoophuggeren om, at udstede og underskrive en lokal skrotningsattest, der skal sikre, at bilen bliver miljøbehandlet.

Nummerpladerne skal du tage med hjem og aflevere hos SKAT, således bilen kan blive afmeldt.

Den udenlandske skrotningsattest samt kvittering for afmelding af bilen tillige med oplysning om dit bankkontonummer, sender du til Miljøordning for Biler, så vil du modtage skrotningsgodtgørelsen.

Det er kun godkendte autoophuggere, som må modtage eller afhente udtjente køretøjer. Et transportfirma kan dog på vegne af en godkendt autoophugger foretage selve transporten af et udtjent køretøj fra en privatadresse og til autoophuggerens adresse. Transporten kan kun ske på foranledning af den godkendte autoophugger, og transportfirmaet skal være registreret i affaldsregisteret som transportør (link til info om affaldsregisteret).

Autoophuggeren skal give transportfirmaet en skrotningsattest med, og transportfirmaet skal sikre, at den pågældende sidst registrerede bilejer underskriver den medbragte skrotningsattest. Det anbefales, at autoophuggeren tager en kopi af den udfyldte skrotningsattest.