Spørgsmål og svar

Målet med ordningen er at opfordre ejere af udtjente biler til at foretage en miljørigtig skrotning af disse.

Derved skal det undgås, at gamle biler belaster miljøet, idet man sikrer, at de farlige væsker og lignende, som er i en bil, vil blive behandlet miljøforsvarligt hos de af Miljøstyrelsen godkendte autoophuggere.

Når du vælger at få ophugget din bil, skal du henvende dig hos en registreret autoophugger.

For at udbetalingen kan finde sted kræves at:

 • Bilen er afmeldt efter d. 1. juli 2000.
 • Bilens totalvægt må max. være 3.500 kg og ikke være indrettet til befordring af mere end 9 personer inkl. føreren.
 • Bilen må ikke være selvforsikret.

For biler indleveret til ophug efter 1. januar 2017, udgør skrotningsgodtgørelsen kr. 2.200,-.

For biler indleveret til ophug inden 1. januar 2017, udgør skrotningsgodtgørelsen kr. 1.500,-.

Autoophuggeren har dog ret til at fratrække prisen for miljøbehandling og skrotning.

For biler afmeldt før 1. juli 2000 udbetales ikke godtgørelse.

Når bilen afleveres hos autoophuggeren, udsteder de en skrotningsattest.

Attesten skal underskrives af autoophuggeren og af bilens ejer.

Hovedreglen er, at en skrotningsattest skal underskrives af den sidst registrerede ejer, før der kan udbetales skrotningsgodtgørelse.

Når skrotningsattesten er udfyldt, indsendes attesten til Miljøordning for Biler (se bagsiden af attesten).

Som hovedregel udbetales godtgørelsen til den sidst registrerede ejer. Der kan dog efter anmodning ydes godtgørelse til en ikke registreret ejer, såfremt:

 1. Den sidst registrerede ejer er afgået ved døden, og en bobestyrer kan fremvise skifteretsattest samt underskrive skrotningsattesten.
  Kopi af skifteretsattesten skal indsendes sammen med skrotningsattesten.                                                                                                                                                  
 2. Den sidst registrerede ejer har givet fuldmagt til en anden person til at indlevere sin bil til skrotning - og i den forbindelse lade fuldmagtshaver underskrive skrotningsattesten.
  Fuldmagten skal indsendes sammen med skrotningsattesten.

 3. Ved alvorlig sygdom kan nærmeste pårørende udfærdige en erklæring om, at den sidst registrerede ejer ikke er i stand til at tage stilling til skrotning af bilen. Den pårørende kan underskrive skrotningsattesten.
  Erklæringen skal indsendes sammen med skrotningsattesten.                                                                                                                                                                      
 4. Bilen er solgt som brugtbil og ikke indregistreret af køber. Miljøstyrelsen kan i helt særlige tilfælde dispensere fra hovedreglen, og køber skal dokumentere, at der gør sig særlige forhold gældende.
  Dispensation skal indsendes sammen med skrotningsattesten.                                                                                                                                                                     
 5. Der ydes endvidere godtgørelse til politi og kommuner, som efter retsmæssig fjernelse eller konfiskation indleverer en udtjent bil til ophugning.
                                        
 6. Såfremt et forsikringsselskab ved konstatering af totalskade overtager en bil, indtræder forsikringsselskabet i ejerens krav på godtgørelse efter gældende bekendtgørelse. 

Nedenfor er opstillet forskellige situationer, hvor en bil skrottes. De forskellige situationer kræver forskellige dokumentation:

Registreret ejer

Står du på registreringsattesten som ejer, er du registret ejer, og har ret til at skrotte din egen bil. 

Dødsfald

Er bilejeren afgået ved døden, kan bobestyrer underskrive skrotningsattesten, hvis de fremviser en skifteretsattest. Følgende dokumentation skal indsendes sammen med skrotningsattesten:

• Kopi af skifteretsattesten

Alvorlig sygdom

Ved alvorlig sygdom kan nærmeste pårørende udfærdige en erklæring om, at den sidst registrerede ejer ikke er i stand til at tage stilling til skrotning af bilen. Den pårørende kan underskrive skrotningsattesten.   

• Erklæring om at registreret ejer er for syg til at underskrive skrotningsattesten

 

Fuldmagt

Den sidst registrerede ejer af en bil, kan give fuldmagt til en tredje part til at indlevere sin bil til skrotning og i den forbindelse lade fuldmagtshaver underskrive skrotningsattesten. Fuldmagten skal vedlægges skrotningsattesten.


Fuldmagt fra registreret ejer
 

Dispensation

I helt særlige tilfælde vurderer Miljøstyrelsen, om der kan dispenseres for kravet om, at det er den sidst registrerede ejer, der skal underskrive. Køber skal dokumentere det særlige forhold, der gør sig gældende i den konkrete sag.

Følgende dokumentation skal indsendes:
• Skrotningsattest
• Ansøgning om dispensation 
  Bryder din bil sammen i udlandet, og kan det ikke betale sig at få den repareret eller transporteret hjem, kan du lade den skrotte hos en autoriseret autoophugger i det pågældende land. Du skal anmode autoophuggeren om, at udstede og underskrive en lokal skrotningsattest, der skal sikre, at bilen bliver miljøbehandlet.

  Nummerpladerne skal du tage med hjem og aflevere hos SKAT, således bilen kan blive afmeldt.

  Den udenlandske skrotningsattest tillige med oplysning om dit bankkontonummer, sender du til Miljøordning for Biler, så vil du modtage skrotningsgodtgørelsen.

  For at skrotningen af bilen kan begynde, skal bilen være afmeldt motorregistreret hos SKAT. En del af de godkendte autoophuggere har adgang til motorregistreret og kan afmelde bilen. Det kan du forhøre dig om hos den enkelte autoophugger. Alternativ kan du kontakte SKAT eller en nummerpladeoperatør.

  Eller klik på link: www.skat.dk 


  Ønsker bilejeren skrotningsgodtgørelsen udbetalt til tredjemand, f. eks. en bilforhandler, udfyldes pkt. 3 på skrotningsattesten ”Anmodning om udbetaling af godtgørelse” med navn og adresse på beløbsmodtageren samt reg.nr. og bankkontonummer.

  Endvidere udfyldes transporterklæringen på bagsiden af skrotningsattesten og underskrives af bilejeren, som derved erklærer sig indforstået med, at godtgørelsen udbetales til tredjemand.

  Henvend dig til dit forsikringsselskab.

  Politi og kommuner, som efter retmæssig fjernelse eller konfiskation, har indleveret en bil til en registreret autoophugger efter 30. juni 2000 kan få udbetalt godtgørelse, hvis bilen er afmeldt efter 30. juni 2000.

  Udbetalingen af godtgørelse forudsætter at der er fremsendt en gyldig skrotningsattest med oplysninger om registreringsnummer og stelnummer, samt dokumentation for hvornår bilen er afmeldt.

  I stedet for bilejerens underskrift påtegnes skrotningsattesten med stempel og underskrift af pågældende myndighed.

  Brændte biler skal også afleveres til en registreret autoophugger, og der kan udbetales godtgørelse.

  Private
  Skatteministeriet har i forbindelse med høringen af lovforslaget i 1999 oplyst, at godtgørelse, der udbetales til private, ikke er skattepligtig indkomst. Udgifter til årlige miljøbidrag og til selve skrotningen kan ikke fradrages.

  Erhvervsdrivende
  For erhvervsdrivende er godtgørelsen skattepligtig som afståelsessum for bilen. Dette modsvares af, at den løbende udgift til miljøbidraget og udgiften til skrotningen kan fradrages efter reglerne i statsskattelovens §6a.

  Hvis du selv har været seneste registrerede ejer af bilen, vil du lovligt kunne afmontere de dele du ønsker at genbruge.

  Ejeren af en udtjent bil har pligt til at aflevere bilen til affaldsbehandling hos en registreret autoophugger. En skrotmoden bil må derfor ikke overdrages til andre.

  Selv en ny bil ender en dag som miljøbelastende affald. Der er derfor valgt et solidarisk princip om, at alle som ejer en bil i dens levetid, skal bidrage til en miljømæssig forsvarlig bortskaffelse, så regningen ikke ender hos den sidste ejer.

  Kommunen har som tilsynsmyndighed mulighed for at gribe ind, hvis der er risiko for forurening. De fleste klager over bilvrag, der henstår på private ejendomme er dog begrundet i at de skæmmer.

  Ja, der er intet i bekendtgørelsen til hinder herfor. Begrundelse: Hvis ikke det var muligt, vil bilejere, forhandlere m.v. blive pålagt øgede omkostninger til forsikring og vægtafgift, fordi en brugt bil, der ikke er i brug skulle være registreret. To ud af tre biler, der afmeldes, er brugte biler, der senere genregistreres.

  Det er kun godkendte autoophuggere, som må modtage eller afhente udtjente køretøjer. Et transportfirma kan dog på vegne af en godkendt autoophugger foretage selve transporten af et udtjent køretøj fra en privatadresse og til autoophuggerens adresse. Transporten kan kun ske på foranledning af den godkendte autoophugger, og transportfirmaet skal være registreret i affaldsregisteret som transportør.

  Autoophuggeren skal give transportfirmaet en skrotningsattest med, og transportfirmaet skal sikre, at den pågældende sidst registrerede bilejer underskriver den medbragte skrotningsattest. Det anbefales, at autoophuggeren tager en kopi af den udfyldte skrotningsattest.

  Tinglysningsret og pantrettigheder er lovområder, som ikke er en del af skrotningsbekendtgørelsen og det område vi administrerer. Vi anerkender dog at der kan opstå situationer, hvor bilejeren disponerer i strid med 3. mands (pant- eller udlægshavers) ret. Derfor anbefaler vi, at der tages kontakt til en inkassoadvokat, for at få et juridisk bindende svar for den konkrete situation.