DPA-Årlig indberetning-Spørgsmål og svar

Adgang med kodeord og/eller medarbejder Nem-Id

Første gang du logger på Producentansvarsregisteret:

  1. Klik på det tilsendte aktiveringslink
  2. Indtast et selvvalgt kodeord og gå til login skærmen
  3. Indtast brugernavn og kodeord i felterne til højre på login skærmen (ikke nem-id-felterne).
  4. Nem-Id felterne bliver nu vist igen. Vælg fanen nøglekort eller -fil, og indtast dine Nem-Id oplysninger for at tilknytte og benytte dit Nem-Id fremover.

Jeg har ikke fået tilknyttet Nem-Id og  glemt mit kodeord

  1. Gå til login skærmen, indtast dit brugernavn (som regel din e-mail

Indberetning af mængder for forgående kalenderår skal foretages  én gang årligt. Indberetningsperioden starter ved årets begyndelse og slutter 31. marts.

Indberetningen foretages ved at vælge ”Kategorivalg og indberetning” -> ”Kategorier og mængder” i menuen til venstre, når du er logget ind.

Du kan selv til- og fravælge de kategorier som passer til dit sortiment. De aktuelle årstal vises i fanerne på siden. Det aktuelle årstal, der skal indberettes for er 2020.

Der er udviklet en funktion, hvor man uden involvering af DPA-System kan åbne for rettelser til forrige afsluttede indberetning.

Har din revisor eller bogholderi konstateret, at der er fejl i din indberetning for 2019-data kan du logge ind og underskrive en korrektionsanmodning, herefter åbnes systemet for tidligere indberetning 2019-2020, og du kan foretage dine rettelser.

Kollektiv ordning eller Bemyndiget Repræsentant (BR) ?

Hvis du er medlem af en kollektiv ordning eller har en BR  skal denne foretage rettelsen for dig. I praksis foregår det ved, at når du har underskrevet korrektionsanmodningen får den kollektive ordning og/eller din BR besked om, at du har ændring til indberetningen og at de nu bedes indtaste den korrekte mængde.

Distancesalg / Internethandel?

Fra 1. januar 2020 er det påkrævet at danske virksomheder, som sælger produkter omfattet af producentansvar til slutbrugere i andre EU-lande, opretter og løbende vedligeholder en liste over de EU-lande, hvortil de eventuelt har et fjernsalg, eksempelvis via internethandel. Vedligeholdelse af listen sker ved på menuen til venstre at vælge ”Virksomhedsoplysninger” -> ”Fjernsalg”. Se i øvrigt information om "Bemyndiget Repræsentant".

NB! Hvis du sælger til andre forhandlere (ikke slutbrugere) i et andet EU-land, er det importøren i dette land, som ifalder registrerings- og indberetningspligten. Du skal altså ikke indberette mængden af disse produkter i det danske eller det andet EU-lands register.

Mine produkter er blevet eksporteret til et andet land?

 Ved refusion for reeksport forstås, at en mængde af det elektriske udstyr, som en producent har afsat på det danske marked og indberettet til producentregistret i Danmark, efterfølgende i samme år er solgt til eksport af et senere forhandlerled.

Reeksport kan maksimalt indberettes 2 år tilbage, dvs. for det pågældende indberetningssår eller som ændring til sidste års indberetning.

Mængden angives altid for året for den tilsvarende solgte mængde. Den reeksporterede mængde kan således maksimalt udgøre samme mængde, som er markedsført i Danmark i det aktuelle indberetningsår.

Ved refusion forstås en modregning i en producents tildeling, sikkerhedsstillelse og gebyr til DPA-System, for den del af den registrerede markedsførte mængde, som af et efterfølgende salgsled, er eksporteret ud af Danmark.

Det er producenten, som i forbindelse med den årlige indberetning, har mulighed for at indberette den mængde, der er reeksporteret i indberetningsåret eller det foregående år.

Refusion opnås kun mod dokumentation Såfremt der indberettes reeksporterede mængder, skal der inden indberetningsperiodens udløb foreligge dokumentation for den eksporterede mængde førend en refusion kan komme i betragtning. Dokumentationen skal foreligge i form af en dertil udarbejdet formular, som angiver året for salg og eksporten.

Dokumentationen består af en tro og love-erklæring, hvori den virksomhed, der har indkøbt og eksporteret den angivne mængde, ved sin underskrift dokumenterer:

1. Året for salg og eksport -max. 2 år tilbage

2. Størrelsen af den reeksporterede mængde angivet i kilo fordelt på kategorier og slutbruger.

3. At den angivne mængde stammer fra den pågældende producent.

Hvad koster det? Er det en afgift?

Med producentansvaret følger både omkostninger og indtægter. Overordnet er der tale om et éngangsgebyr for registrering og et årligt mængdegebyr, som er baseret på de mængder, der er afsat på det danske marked i et kalenderår. Derudover kan der være omkostninger forbundet med medlemskab i en kollektiv ordning, samt mærkning af produkter.

Der er imidlertid kun ét lovpligtigt gebyr (og ét som særskilt vedr. bærbare batterier og SKAT). Gebyrsatsen beregnes af DPA-System på bagrund af de årlige mængdeindberetninger, og godkendes af Miljøministeren. Gebyrsatserne offentliggøres årligt på DPAs hjemmeside.

Da der er positiv værdi i ressourceudnyttelsen ved miljøbehandling af det meste elektronikaffald, kan der opnås gode indtægter ved en fornuftig organisering af tilbagetagnings-og behandlingspligten.

 Du kan beregne dine lovpligtige omkostninger i vores on-line test- beregner

Tilbage